Ochrana dat

Upozornění k záruce

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme záruku za obsah externích odkazů. Za obsah stránek na těchto odkazech jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé. RSF Elektronik spol. s r.o. nepřebírá záruku za kvalitu, úplnost, aktuálnost, dostupnost anebo správnost zpřístupněných informací. Záruční nároky, vztažené na materiální nebo pomyslné škody, které vznikly užíváním této webové stránky nebo použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny; výjimkou je, pokud lze společnosti RSF Elektronik spol. s r.o. dokázat úmysl nebo hrubou nedbalost.

Ochrana dat

Společnost RSF Elektronik spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit, doplnit či vymazat části stránek nebo celou webovou stránku nebo dočasně nebo trvale zrušit přístup na tuto stránku, a to bez zvláštního oznámení. Společnost RSF Elektronik spol. s r.o. respektuje Vaše soukromí a dodržuje zákonná ustanovení o ochraně dat i telekomunikační tajemství. Osobní i firemní data se zpracovávají pouze v rámci příslušné zakázky a bez výslovného souhlasu se nepředávají dále třetím osobám. Otázky k ochraně dat: inforemove_this@rsf-elektronikremove_this.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

RSF Elektronik spol. s r.o., IČO: 27965511, se sídlem Forstova 1670, 349 01 Stříbro, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Organizace“), tímto informuje podnikatele – fyzickou osobu (dále jen „Subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, v pozici smluvního partnera, včetně rozsahu práv Subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Organizací. 

Organizace zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
    Pokud podnikáte, zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s Vaší podnikatelskou činností, které jsou, či podle své povahy mohou být předmětem obchodního tajemství, tedy důvěrné:
    • obchodní firma, IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa;
    • údaje o našich vzájemných vztazích, o Vaší platební morálce a plnění či neplnění závazků.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Organizace zpracovávány také zpracovateli Organizace (např.: auditorské společnosti, společnosti v rámci koncernu, atd.) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Organizace Subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva Subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost Subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Organizaci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Organizace nebo smluvní zpracovatel Organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Subjekt údajů Organizaci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může Subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Organizace vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje Subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Kontaktní údaje Organizace:

RSF Elektronik spol. s r.o.
Forstova 1670
349 01 Stříbro
e-mail: inforemove_this@rsf-elektronikremove_this.cz
tel.: +420 374 74 4700


Podrobnější informace k uživatelským podmínkám a ochraně dat naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Upozorňujeme Vás, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, což zaručuje anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP masking).


Cookies