Podmínky použití

1. Pro užívání internetové stránky společnosti RSF Elektronik spol. s r.o. (dále: „RSF“), včetně dat poskytnutých ke stažení, jsou určující výhradně následující uživatelské podmínky. Pouze v případě, že již existuje úplatný smluvní vztah mezi uživatelem a společností RSF (např. dodavatelská nebo servisní smlouva) a konkrétní užívání internetových stránek společnosti RSF (zejména stahování nebo uploadování souborů) představuje realizaci služeb nebo plnění závazků ze strany společnosti RSF nebo uživatele v rámci tohoto smluvního vztahu, platí přednostně ustanovení tohoto smluvního vztahu.

2. Internetové stránky společnosti RSF jsou zaměřeny výhradně na osoby, které jednají v rámci realizace své podnikatelské nebo živnostenské činnosti nebo jako zástupci pro takové osoby (zejména společnosti), nikoli na soukromé koncové uživatele, protože společnost RSF nabízí pouze produkty, které nejsou určeny pro prodej soukromým koncovým uživatelům.

3. Společnost RSF přiznává uživateli případně určitá prává na určité soubory na internetových stránkách (zejména soubory, které jsou poskytovány ke stažení) nebo ukládá uživateli určité povinnosti v rámci zacházení s příslušnými daty. Je-li společnost RSF oprávněna ke zrušení přiznání práv (licenční smlouvy) ze závažných důvodů, je uživatel povinen soubory i všechny kopie a zpracování neprodleně trvale smazat.

4. Společnost RSF zkontrolovala veškeré soubory poskytované ke stažení před jejich poskytnutím pomocí aktuální verze běžného antivirového programu. Riziko počítačových virů i riziko nerozpoznaného napadení internetových stránek společnosti RSF a změnění dat na nich umístěných však nelze zcela vyloučit.

5. Uživatel je povinen stažené soubory před jejich spuštěním nebo otevřením sám zkontrolovat pomocí antivirového programu.

6. Uživatel je povinen otestovat ty stažené soubory, které chce používat v rámci vlastního výrobního prostředí, před tímto použitím v zabezpečeném a izolovaném testovacím prostředí, protože společnost RSF nemůže otestovat funkčnost takových souborů ve všech možných podmínkách použití. Záruka společností RSF za lehkou nedbalost v rámci povinností, jež nejsou podstatou smlouvy, je vyloučena. Záruka společnosti RSF za lehkou nedbalost v rámci povinností, jež jsou podstatou smlouvy, je omezena na škody typické a předvídatelné při uzavření smlouvy, pokud tato škoda není poškozením života či zdraví osob. Povinnosti, jež jsou podstatou smlouvy, jsou takové, jejichž naplnění vůbec umožňuje řádné uskutečnění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spoléhat. Zákonná záruční ustanovení, zvláště úleva záruky společnosti RSF za bezplatné poskytování dat (propůjčení/darování), zůstávají kromě toho nedotčena.

7. Pokud společnost RSF poskytuje na svých stránkách odkazy na internetovou nabídku třetích stran, nepřivlastňuje si obsah příslušných stránek, jež jsou předmětem odkazů.

8. Pokud společnost RSF poskytuje na internetových stránkách možnost k zadávání osobních dat, jsou tato data využívána pouze k navázání kontaktu se zájemcem a nejsou předávána třetím stranám.

9. Platí rakouské právo s vyloučením CISG (kupního práva OSN). Výhradní soudní příslušnost je Ried im Innkreis.

10. Autorské právo

Copyright © RSF Elektronik spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, fotografie, ilustrace a grafické prvky, zvukové záznamy, animace a videosekvence na této webové stránce podléhají autorskému právu, resp. ostatním zákonům k ochraně duševního vlastnictví. Kopírovat, měnit nebo používat je v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu společnosti RSF Elektronik spol. s r.o.