Nǐ zěnme néng zài zhèlǐ sōusuǒ?

Qǐng zài sōusuǒ zìduàn zhōng shūrù míngpái shàng de chǎnpǐn míngchēng huò shèbèi ID.

Yě kěyǐ shǐyòng wéndàng ID. Wéndàng ID zài xiāngyìng de wéndàng shàng (zài zhèngmiàn huò bèimiàn).

Qǐng shūrù dì yī gè lián zìfú zhīqián de shùzì.


Nǐ néng zài zhèlǐ zhǎodào shénme?

Sōusuǒ huì jiāng nín zhíjiē dài dào nín de chǎnpǐn huò chǎnpǐn biàn tǐ lièbiǎo hé xiāngguān wéndàng.

Rúguǒ dān jī chǎnpǐn, nín jiāng huòdé chǎnpǐn xiángxì xìnxī.